Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
  • Linkedin IEFC
  • Instagram IEFC
  • Canal IEFC YouTube
  • Galeria de Flickr IEFC
  • Perfil Twitter
  • Pàgina IEFC Facebook

Escola > Curs general de Fotografia> Tercer Curs

Consulteu el Pla d'estudis del Graduat en Fotografia a partir de 2012-2013.

Foto: Lua Ocaña Graduat en fotografia

Tercer curs del Curs General de Fotografia. Pla d'estudis fins 2011-2012:

Té per finalitat consolidar i ampliar els coneixements, aprendre tècniques i procediments professionals, i desenvolupar conceptes culturals, estètics, narratius i metodològics necessaris per a la creació fotogràfica.

Per accedir al Tercer Curs és necessari tenir aprovats un mínim de 39 crèdits del segon curs, dels quals és imprescindible tenir aprovades les assignatures de Laboratori Digital III i Laboratori Digital IV.

Les dates de les convocatòries del primer quadrimestre són febrer i juny. Les dates de les convocatòries del segon quadrimestre són juny i setembre.

Les assignatures del Tercer Curs (63 crèdits) són:

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre


TERCER CURS - Primer Quadrimestre

TECNOLOGIA V

Tecnologia V

Assignatura: Teòrica
Crèdits: 3
Avaluació:Examen

Objectiu: Coneixement dels aspectes tècnics en que es basa la fotografia en color; estudi i comportament dels materials en color. Coneixement del funcionament dels respatllers digitals

Temari: Càmera de gran format, descripció, parts i funcionament. Òptica, profunditat de focus, cercles de confusió. Flaix d'estudi, tipus, funcionament. Fotografia panoràmica, aspectes tècnics. Macrofotografia, aspectes tècnics. Colorimetria, model Munsell, Hickethier, NCS, CIE Lab, RGB i CYMK. Respatller digitals, descripció, parts i funcionament. Equipament d'impressió de color, RA4, Lambda, CLC i Offset. Fotografia infraroja.

amunt

CÀMERA DE GRAN FORMAT

Foto: O. Monguillot, E. Riofrío, A. Martínez
Foto: O. Monguillot, E. Riofrío, A. Martínez

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs i Examen

Objectiu: Aprenentatge de l'ús de la càmera de gran format i les seves aplicacions en la fotografia d'objectes. Els seus recursos tècnics i les seves possibilitats creatives. Saber quins son els materials sensibles (plaques, pel·lícula 120) i respatllers digitals utilitzats. Objectius, xassís, manxes i plantilles.

Temari: La càmera de gran format: característiques, parts, funcions. Objectius per a gran format. Xassís de pel·lícula: tipus, sistema de càrrega. Descentraments directes, indirectes, creuats. Panells no paral·lels. Girs frontals i posteriors. Basculacions frontals i posteriors. Control i la profunditat de camp. Llei de Scheimpflug. Il·luminació d'objectes en estudi. Respatller digital, parts i funcionament.

amunt

PROJECCIÓ PROFESSIONAL A INTERNET

Projecció professional a Internet

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació: Treballs

Objectiu: Donar a conèixer els recursos més actuals per publicitar el nostre treball a Internet. Mostrar les diferents possibilitats per poder crear la nostra web, un blog, un portfoli online i utilitzar les xarxes socials com a vehicle de publicitat virtual.

Temari: La web 2.0 i 3.0. Dominis: .com .es .biz .cat. net. Hosting: visites, comptes FTP, bases de dades. La web, el blog, la xarxa social i el portfoli online. Marketing viral. Selecció d'arxius i la seva optimització. Accions Adobe Photoshop. Contractes i drets d'imatge. Les xarxes socials: com explotar-les al màxim segons les nostres necessitats. El blog: diferències entre blog personal i professional; plantilles gratuïtes i pagament. Web vs portfoli online. Realització d'un portfoli online i una web.

amunt

LABORATORI DIGITAL V

Foto: Marc Castellet
Foto: Marc Castellet

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació: Treballs

Objectiu: Conèixer a fons les eines del photoshop que permeten fer les integracions de varies imatges amb el nivell d'acabats professionals. Utilitzar les tècniques de seleccions i emmascarats. Aprendre a organitzar els arxius, les capes per aconseguir un treball àgil i pràctic on davant de qualsevol canvi tinguem rapidesa d'acció. Coneixement de programes de presentació multimèdia: Proshowproducer.

Temari: Control de totes les eines relacionades amb les seleccions. Organització de capes i la seva transformació. Formato DNG. Control de les reserves i tableta Wacom. Fusió d'imatges. Coneixements del conceptes basics a l'hora de crear una presentació multimèdia: Prosohwproducer.

amunt

METODOLOGIES EN LA CREACIÓ FOTOGRÀFICA

Foto: Xavier Morell
Foto: Xavier Morell

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació: Treballs

Objectiu: Desenvolupar les capacitats intel·lectuals i les habilitats instrumentals per a afrontar nous projectes fotogràfics. Comprendre i experimentar els codis de representació icònica i aplicar una poètica personal. Que l'alumne aconsegueixi encarar qualsevol nou projecte fotogràfic creatiu, desenvolupant les capacitats intel·lectuals i les habilitats instrumentals.

Temari: Text literari i text icònic: proposta de treball. Creativitat, procés i projecte fotogràfic.  Consideracions creatives i estètiques. Realització formal i presentació. Codis de representació i manipulacions fotogràfiques. La imatge fotogràfica i l'espai de representació. La imatge fotogràfica i la composició plàstica. La composició, la dicció i l'expressió personal. Presentació i exhibició.

amunt

PAISATGE I ENTORN

Foto: Irina Bosch
Foto: Irina Bosch

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 9
Avaluació:Treballs

Objectiu: Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i reflexió sobre l'entorn en el qual es desimbolt l'ésser humà, des del gran paisatge fins al micropaisatge, des del paisatge exterior fins a l'interior. Revisió dels diferents comportaments fotogràfics en referència a l'espai. Investigació i realització d'un projecte personal. Iniciar-se en les metodologies, processos i tècniques diverses aplicables a l'obra personal, en edicions foto-gràfiques i/o digitals, com a suport creatiu.

Temari: El paisatge: comportaments fins a 1945. La fotografia europea d'entreguerres: de l'idealisme a l'abstracció. La fotografia americana d'entreguerres: del documentalisme al subjectivisme. La mirada angular. La mirada panoràmica. El realisme màgic. Paisatge, llum i color. El paisatge construït: l'espai abstracte. Joc i paisatge. Paisatges alterats: l'espai virtual. El paisatge metafòric. Rastres en el paisatge.

amunt

FOTOGRAFIA MODERNA

Fotografia Moderna

Assignatura: Teòrica
Crèdits: 3
Avaluació: Examen

Objectiu: Conèixer els principals esdeveniments, tècniques i procediments fotogràfics des de la meitat fins a finals del segle XX. Donar suport conceptual i històric a la resta de les assignatures i les eines per que l'alumne pugi tindre tant una visió critica com objectiva de la historia de la fotografia.

Temari: El surrealisme americà (Jerry Uelsman, Clarence John Laughlin, Ralph Gibson). Abstracció, simbolisme i formalisme en els 50 i 60 (Minor White, Wynn Bulloch, Paul Caponigro, Harry Callahan, Aaron Siskind). Quatre visions de la fotografia documental (Cartier-Bresson, Eugene Smith, Robert Frank, Bernard Plossu).Nou documentalisme americà (William Klein, Garry Winogrand, Lee Friedlander). Grans mestres de la fotografia documental dels nostres dies (Sebastiao Salgado, Joseph Koudelka, Eliot Erwitt, Graciela Iturbide, Ramón Masats, Cristina García Rodero). El retrat en el segle XX (Helmar Lerski, Arnold Newman, Irving Penn, Richard Avedon, Diane Arbus, Humberto Ribas, Annie Leibowitz).

amunt

TERCER CURS - Segon Quadrimestre

BODEGÓ I INTERIORISME

Foto: J.Valdenebro, A.Claisse, H.Tena
Foto: J. Valdenebro,
A. Claisse, H. Tena

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 7,5
Avaluació: Treballs

Bodegó

Objectiu: Donar a l'alumne criteris i eines per realitzar encàrrecs de fotografies d'objectes, utilitzant des de les càmeres de 9x12 fins a les pròpies dels alumnes tant en suport químic com digital. Respatller digital. Conèixer tècniques especifiques d'il·luminació de bodegó en funció dels materials.

Temari: L'estudi de bodegó: característiques, equipament. Tècniques d'il·luminació. Il·luminació de fons, d'efecte. Mesura de la llum. Composició. Il ·luminació de vidre i cristall. Il·luminació de metall. Fotografia industrial. Bodegó publicitari. El cos humà en el bodegó. La reproducció. Macro en gran format.

Foto: Jorge Ferrera
Foto: Jorge Ferrera
Interiorisme

Objectiu: Coneixement de les característiques estètiques i funcionals emprades pels decoradors i interioristes i el paper documental que se li suposa a la fotografia industrial. El fotògraf com a creador de nous espais visuals.

Temari: La il·luminació predeterminada pel decorador-interiorista. La barreja de fonts de llum i el seu resultat fotogràfic. Elements per a corregir les dominants cromàtiques. Càmeres i òptiques específiques. Anàlisi de diferents enquadraments davant un mateix subjecte. Importància de l'enquadrament i el seu missatge visual.

amunt

Fotografia editorial

FOTOGRAFIA EDITORIAL

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació: Treballs

Objectiu: Apropar a l'alumne a una aplicació professional de la fotografia en l'àmbit de les publicacions periòdiques. L'eix central de l'assignatura seran els encàrrecs en el camp de les publicacions setmanals, utilitzant com referència els criteris de publicació de revistes i magazins actuals. Donar a l'alumne criteris de selecció i edició tant dels seus treballs com els de la resta d’alumnes del grup.

Temari: Concepte fotografia editorial. El editor gràfic i les seves funcions. Criteris d'edició. Anàlisi de diferents publicacions i els seus tractaments fotogràfics. Foto il·lustració: conceptes tangibles vs conceptes intangibles. Encàrrecs de treballs temàtics i la seva aplicació en determinades publicacions.

amunt

LABORATORI DIGITAL VI

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació: Examen

Foto: Amalia Larrañaga
Foto: Amalia Larrañaga

Objectiu: Aplicació dels procediments de retoc, tractament i manipulació digital de la fotografia a la realització d'imatges publicitàries i creatives. Té com objectiu principal acabar de conèixer tècniques i eines que ens faciliten la integració de les imatges i sobretot el acurat treball final d'integració per tal de veure el mínim possible la manipulació soferta per les imatges donant-li un acabat el més professional possible. Utilitzar programes de presentació multimèdia: Proshowproducer.

Temari: Aplicació dels procediments de retoc, tractament i manipulació digital en la realització de fotografies publicitàries i creatives. Acabar de conèixer les tècniques i les eines per tal de veure el mínim possible la manipulació soferta per les imatges donant-li un acabat el més professional possible. Conceptes bàsics a l'hora de crear una presentació multimèdia: Proshowproducer. Desenvolupament d'una proposta personal de treball.

amunt

COMUNICACIÓ, DISSENY I PUBLICITAT

Foto: José L. López
Foto: José L. López

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 7,5
Avaluació: Examen

Objectiu: Conèixer la utilització de la imatge fotogràfica com a element comunicatiu en el context publicitari, i la seva importància en el camp de la comunicació i el disseny. Coneixement de les diferents estratègies de marketing i publicitat i la seva relació amb la imatge fotogràfica. Conèixer els diferents mitjans publicitaris, la seva diversa utilització i requeriments específics, segons les necessitats de les diverses campanyes publicitàries.

Temari: Imatge i fotografisme. Imatge i tipografia. Compaginació d'imatges i textos. Imatge i publicitat. Publicitat i comunicació. La imatge en envasos. Icones i arxiu cultural d'imatges L'agència publicitària: funcionament, tipus, departaments. La campanya publicitària: preparació i fases. Estratègies de marketing. Els suports i mitjans publicitaris. La professió. Les imatges segons els seus usos contemporanis.

amunt

FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA

Fotografia Contemporània

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 3
Avaluació: Examen

Objectiu: Conèixer els principals esdeveniments, tècniques i procediments fotogràfics des de finals del segle XX fins a l'actualitat. Donar suport conceptual i històric a la resta de les assignatures i les eines per que l'alumne pugui tenir tant una visió critica com objectiva de la història.

Temari: El llenguatge del color. Autoretrat. Nu. Bodegó i Natura Morta. Fotografia espanyola. Fotografia i art contemporani. Sistemes digitals. Col·leccionisme de fotografia públic i privat. Fotografia i museus. Festivals de fotografia i exposicions. Revistes i llibres de fotografia.

amunt

ECONOMIA I LEGISLACIÓ

Assignatura: Pràctica
Crèdits: 3
Avaluació: Examen

Objectiu: Coneixement bàsic de l'entorn econòmic de la petita empresa segons la legislació actual: administració, fiscalitat, laboral, jurídic, comercial, comptabilitat, màrqueting.

Temari: Crear la pròpia empresa. Elecció del negoci. Tipus de societats. Pla de viabilitat. Formes jurídiques. Tràmits de constitució. Documents administratius. Aspectes econòmics i financers. La importància del marketing. L'aspecte comptable. Obligacions fiscals i laborals. Drets d'autor. Associacionisme.

amunt


Versió per imprimir Versió per imprimir [PDF: 262 Kb]


< Tornar
Fil de notícies RSS de l'IEFC © Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya | info@iefc.cat
Avís legal | Política de cookies
Aquest lloc web utilitza cookies per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si hi està d'acord premi ACCEPTAR o segueixi navegant. Pot obtenir més informació clicant a Política de cookies
Política de cookies +