Avís legal
Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, l’informem que aquesta pàgina Web és propietat de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C., amb domicili al Carrer del Comte d’Urgell, 187 (dins el recinte de l’Escola Industrial) 08036 Barcelona amb CIF nº G-60312642 i inscrita al Registre Mercantil de Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, Registre d’Associacions de Barcelona amb les següents dades: Inscripció núm. 14158.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns mitjançant l’email: webmaster@iefc.cat.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’usuari està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals d’Ús vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’usuari en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, hauria d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. i/o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. Condicions d’Accés

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció ni registre. No obstant això, l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedarien degudament identificats a la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’Ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respon en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments distints als estipulats en les presents condicions d’ús, i si s’escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C., queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells usuaris que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. Protecció de Dades Personals

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d’aquest deure i compromís, s’ha incorporat al Canal de Protecció de Dades (DATAPROTECT line) que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades, tot això gestionat, supervisat i acreditat per BONET consulting, signatura especialitzada i líder en Compliment Normatiu i protecció de Dades.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).

Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

El Responsable del tractament de les dades és l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C, amb domicili al Carrer Comte Urgell 187, Edif.28, Recinte Escola Industrial, 08036 – Barcelona, CIF G60312642, tel. (+34) 934 941 127, direcció electrònica info@iefc.cat.

Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant el nostre canal de comunicacions https://www.corporate-ethicline.com/iefc/.

Finalitats del tractament

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió en les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis / productes contractats.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de l’Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per a les finalitats anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant . En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportats en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. A l’acabar la prestació dels servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin d’aplicació a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.
 • Gestió Currículum Vitae: l’entitat, com a norma, conserva el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mitjà, seran conservat durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

Legitimació

La base legal que habilita l’entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El Consentiment prestat pels Candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament.
 • El marc de prestació i/o contractació de serveis / productes amb l’Entitat.
 • L’interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionats i necessaris per a la gestió i realització del servei / producte sol·licitat.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercits en el nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT – line

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

Mitjançant el Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (esquerdes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l’Entitat.

Les dades d’accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l’inici de la present política.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD) en l’adreça indicada a l’inici de la present política.

Recepció de Currículums Vitae

En el cas d’enviar-nos el seu currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals s’incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del seu currículum per dur a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·li expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat en formar part dels mateixos per a processos de selecció futurs. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Cookies

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en què això passa. El Portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del Portal és la de facilitar la navegació de l’Usuari.

D. Responsabilitats

Al posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C.  per qualsevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaços a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya A.C. queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’usuari de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L’usuari és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, a dalt indicada.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o mitjançant el portal de comunicacions de l’IEFC: https://www.corporate-ethicline.com/iefc/.