Autor:

Antoni Arissa Asmarats (Barcelona, 1900-1980). Fotògraf aficionat. Impressor d’ofici, ben aviat s’aficiona a la fotografia, conjuntament amb l’excursionisme. El 1922 és membre fundador de l’associació Saint Victor. Participa en concursos fotogràfics. Fou membre també en la redacció de la revista l’Art de la Llum (1933-1935).

Nombre d’imatges:

2.137 imatges
(1.775 negatius + 362 positius).

Abast cronològic:

Aproximadament des dels anys 191- fins passada la Guerra Civil.

Abast temàtic:

Destaquen quatre grups ben diferenciats: Pictorialisme/costumisme, Nova Visió, Fotografia industrial -fotografies de caràcter comercial- i Fotografia familiar.