Autor:

Joan Camp Permanyer (Barcelona, 1918-2001).
Des de ben jove va practicar l’excursionisme. Gran coneixedor del Pirineu català i, especialment, de l’Alt Pallars. Va elaborar i publicar mapes que corregien la cartografia existent. Autor dels llibres L’Alt Pallars: esglésies, ermites i pistes de munyanya, i Excursionisme i Orientació. Membre del Club Excursionista Pirenaic, des del 1937 fins la seva mort, entitat a la que va estar molt vinculat, sent-ne president entre 1980 i 1985, després d’haver estat membre de la Junta des dels anys ’40 fins finals dels ’70.

Nombre d’imatges:

24.321 imatges
(5.016 negatius + 19.305 positius).

Abast cronològic:

Anys 194- a 2000

Abast temàtic:

Joan Camp Permanyer va practicar la fotografia com aficionat en el seu entorn famiiar, però sobretot en les seves excursions pel Pirineu, documentant el territori i el patrimoni arquitectònic. Les seves fotografies, tant en b/n com en color, mostren els camins, pobles, esglésies i ermites del Pirineu, i sobretot del Pallars, al llarg de la segona meitat del segle XX. A partir dels anys ’70, retrata la ciutat de Barcelona, els seus canvis urbanístics i la transició política.