Autor:

Eduard Monteys Serra (mor el 1936).
Fotògraf aficionat de família acomodada. Resident a Barcelona, procurador de tribunals. Les seves fotografies són majoritàriament de paisatges (sobretot el Montseny, Pirineus catalans i Costa Brava) i diversos viatges per Espanya. Totes les plaques són estereoscòpiques.

Nombre d’imatges:

Aproximadament 2.527 imatges
(1.581 negatius + 946 positius).

Abast cronològic:

Des del 1902 fins el 1929.

Abast temàtic:

Fotografies familiars i de viatges per Espanya i excursions a diversos indrets de Catalunya -muntanya i litoral-. Les imatges estan ben documentades i mostren la vida d’una família benestant de l’època.