Autor

Leopoldo Plasencia Pons i de Magarola (Barcelona 1906-1988).
Fotògraf professional que va treballar principalment a Barcelona.

Nombre d’imatges:

18.762 imatges
(18.138 negatius + 624 positius).

Abast cronològic:

Anys 194- a 197-.

Abast temàtic:

Destaquen les seves fotografies dels canvis urbanístics de la Barcelona dels anys 194- a 196-.

També va treballar fent reproduccions d’obres d’art i pintura d’artistes de la seva època, i reportatges del folklore i la vida rural a les Illes Balears, on va viure de jove i va seguir anant a estiuejar posteriorment.